Skip to main content

ONS AANBOD > MFC WERKING

We staan in voor verblijf, dagopvang, dagbesteding, mobiele en ambulante
begeleidingen voor jongeren met een beperking en hun context.

MFC Werking

Schoolaanvullend

Wat?

 • Onder ‘Schoolaanvullend‘ valt voor- en naschoolse opvang, inclusief dagen zonder reguliere lessen (woensdagnamiddagen, vakantiedagen, lesvrije dagen).
 • Het MFC (Multifunctioneel Centrum) is dagelijks geopend van 8 tot 18 uur, inclusief schooldagen, woensdagnamiddagen, vrije dagen en vakantiedagen, behalve op officiële feestdagen, weekends en lokale vakantieperiodes.
 • Vervoer is beschikbaar op schooldagen via gemeenschappelijk busvervoer en op woensdagnamiddagen en vakantiedagen organiseert het MFC zelf vervoer.
 • Pedagogische begeleiding vindt plaats in leefgroepen, met opvoeders als centrale coördinatoren. Gezinsondersteuning gebeurt door trajectbegeleiders en/of opvoeders, met diverse communicatiemogelijkheden tussen ouders en personeel.

Voor wie?

 • De doelgroep omvat jongeren tussen 12 en 21 jaar met een licht, matig of ernstig mentale handicap, eventueel met een bijkomende problematiek zijnde autisme, autismespectrumstoornis, meervoudige beperking, gedrags- en emotionele problemen die profiteren van schoolaanvullende opvang en pedagogische begeleiding.
 • Ouders worden betrokken via georganiseerde contactmogelijkheden zoals huisbezoeken, oudercontactavonden, en diverse communicatiemiddelen.

Hoe?

 • Medische dienst biedt preventieve, curatieve, en informatieve ondersteuning, met samenwerking met (universitaire) ziekenhuizen en specialisten indien nodig.
 • Therapeutische ondersteuning is beschikbaar op individueel of groepsniveau.
 • Interdisciplinaire teamwerking tussen BVT, pedagogische, medische, paramedische dienst en het leerkrachtenteam, met individuele plannen gestart vanuit de Individuele Dienstverleningsovereenkomst en uitgewerkt in het Individueel Handelingsplan (IHP).

Schoolvervangend

Wat?

 • De Faar‘ afgeleid van ‘vuurtoren’, biedt schoolvervangende dagbesteding voor jongeren die de traditionele klasomgeving te uitdagend vinden. De naam symboliseert een veilige haven in de woelige zee, een richtinggevend licht voor stuurloze scholieren.
 • Het project streeft ernaar haalbare lessen te behouden, zowel in de klas als individueel. Als dit niet mogelijk is, vangt De Faar de jongeren op, met een sterke nadruk op rust en welzijn boven prestaties.

Voor wie?

 • Jongeren die worstelen met regulier onderwijs en behoefte hebben aan alternatieve dagbesteding.
 • Specifieke aandacht voor individuele begeleiding, met focus op positiviteit, eigen keuze en inspraak, vooral voor jongeren met specifieke zorgbehoeften zoals autisme.

Hoe?

 • De Faar biedt een rustige en individuele omgeving, waar bekende begeleiders vertrouwde gezichten zijn.
 • Behoud van sociale banden met klasgenoten en inspraak van de jongere in de dagbesteding om positieve keuzes te stimuleren.
 • Afspraken en regels worden op maat gemaakt, met duidelijke communicatie naar de jongere. Hierbij staat positiviteit, eigen keuze, inspraak en werken op maat centraal, met agressie als de enige absolute uitzondering.

Stage begeleid werken

Wat?

 • als vrijwilliger meewerken in het reguliere arbeidsmilieu
 • werken met begeleiding
 • op vaste momenten in de week
 • deeltaken uitvoeren volgens mogelijkheden en interesses

Voor wie?

 • voor jongeren met oriëntering dagcentrum
 • op vraag van jongeren, ouders, trajectbegeleider…

Hoe?

 • INTAKE
  • De ouders worden uitgenodigd voor een infomoment samen met de jobcoach (MFC) en de stageverantwoordelijke van onderwijs.
  • Daarna bereidt de jobcoach de jongere stap voor stap voor op het begeleid werk: afname van een arbeidsinteressetest, bevragen van de jongere en ouders, belangrijke info verzamelen vanuit IHP, rapporten, trajectbegeleiders, opvoeders, therapeuten, leerkrachten…

Deze info wordt door de jobcoach bewerkt tot een arbeidsprofiel.
Dit
profiel wordt besproken en goedgekeurd door de jongere en de ouders.

 • JOBFINDING
  Met het opgemaakte arbeidsprofiel gaat de jobcoach (samen met het netwerk) op zoek naar werkposten in de omgeving van de jongere. Bij interesse wordt het begeleid werk toegelicht op de werkplek. Deeltaken worden besproken, er wordt een beslissing genomen door beide partijen en er worden afspraken gemaakt.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleider is de rode draad voor ouders en jongeren gedurende hun periode op De Hoge Kouter.

Wat?

 • is een vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor de ouders, de jongere en andere diensten
 • brengt samen met de begeleiders de vragen en noden van de jongere en hun context in kaart
 • biedt hulp bij sociale administratie, aanvraag bewindvoering, aanvraag tegemoetkoming en sociale voordelen…
 • begeleidt de jongere en de context in de zoektocht naar geschikte toekomstmogelijkheden

ambulante - en mobiele begeleiding

Wat?

 • Onze begeleiding omvat zowel ambulante als mobiele ondersteuning, met focus op algemene psychosociale hulp en eventuele ADL-assistentie voor de jongere en/of de context, gedurende minimaal 1 tot maximaal 2 uur.

Voor wie?

 • Ambulante begeleiding: de jongere en/of zijn netwerk komen naar De Hoge Kouter.
 • Mobiele begeleiding: de hulpverlener verplaatst zich voor ondersteuning naar de jongere en/of zijn netwerk.

Hoe?

 • Individuele begeleiding in De Hoge Kouter biedt oplossingen voor diverse behoeften, zoals uitleg bij moeilijkheden, hulp bij het oefenen van vaardigheden, of gewoon een extra paar handen wanneer nodig.
 • Ambulant (bij De Hoge Kouter) of mobiel (op locatie, zelfs thuis), de gebruiker betaalt een prijs voor de individuele begeleiding. Samen stellen we afspraken op en ontwikkelen we een begeleidingsplan.
 • Na De Hoge Kouter is ambulante of mobiele begeleiding beschikbaar tot 25 jaar.