Skip to main content

VOOR WIE

MFC De Hoge Kouter heeft een vergunning en een erkenning verleend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De vergunning werd verleend voor de begeleiding van jongeren tussen 12 en 21 jaar met een licht, matig of ernstig mentale handicap, eventueel met een bijkomende problematiek zijnde autisme, autismespectrumstoornis, meervoudige beperking, gedrags- en emotionele problemen.

DOELGROEPEN

OV1 zorggroepen

Wat?

 • 3 kleinschalige zorggroepen met elk 6 jongeren.
 • Diversiteit in benadering: basaal tot gestructureerd werken.
 • Gebruik van dag- en weekschema’s, gericht op structuur.

Voor wie?

 • Jongeren die baat hebben bij gestructureerde omgeving en een grote ondersteuningsnood.
 • Focus op samenwerking met ouders voor aangeleerde zelfredzaamheid.

Hoe?

 • Tijdsschema’s aangepast aan elk individu.
 • Therapie prominent aanwezig.
 • Gericht op het ontwikkelen van basisvaardigheden.
 • Intense samenwerking tussen leerkrachten en opvoeders.
 • Leefruimte als veilige basis, flexibiliteit in leslocatie.
 • Aangepaste infrastructuur.
 • Bevorderen van zinvolle vrijetijdsinvulling.
 • Ondersteuning door therapeuten: logo, ergo, kine, psycho.

OV1 Structuurgroepen

Wat?

 • kleinschalige OV1-structuurgroepen met maximaal 6 jongeren.
 • Individuele aanpak gericht op specifieke behoeften.
 • Focus op zelfontwikkeling en voorbereiding op de toekomst.

Voor wie?

 • OV1 jongeren met nood aan meer structuur / Auti-werking.
 • Focus op samenwerking met ouders voor aangeleerde zelfredzaamheid.

Hoe?

 • Individueel werken in samenspraak met het team.
 • Intense samenwerking tussen leerkrachten en opvoeders.
 • Gebruik van visualisaties en SMOG gebaren.
 • Flexibiliteit bij overprikkeling.
 • Aandacht voor de jongeren hun sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Bevorderen van zinvolle vrijetijdsinvulling.
 • Ondersteuning door therapeuten: logo, ergo, kine, psycho.

OV1 Leergroepen

Wat?

 • 4 groepen: leergroepen, belevingsgroepen, pre-finaliteit en finaliteit.
 • Individuele benadering a.d.h.v. een handelingsplannen.
 • Focus op vijf grote doelstellingen voor toekomstige zelfstandigheid.
 • Sociale vorming die leidt naar integratie in een beschermd leef- en/of werkmilieu.

Voor wie?

 • Leergroepen: instromende OV1 jongeren.
 • Belevingsgroepen: OV1 jongeren met nood aan een extra gestructureerde, beschermde omgeving… (groepsamenstelling blijft vaak gelijk gedurende hun loopbaan).
 • Pre-finaliteit: OV1 jongeren die zich voorbereiden op de overgang naar dagcentrum, werken in beschermde omgeving (meer atelierwerk).
 • Finaliteit: OV1 jongeren die hun laatste jaren zich volledig voorbereiden op de transitie naar een dagcentrum, beschermde werkomgeving.

Hoe?

 • Individueel werken met jongeren, transfer naar thuissituatie.
 • Gebruik van visualisaties en communicatie met pictogrammen.
 • Stimulatie van spreken met ondersteuning van gebaren (SMOG).
 • Bevorderen van zinvolle vrijetijdsinvulling.
 • Traject aanleren, voorbereiden op de overgang naar dagcentrum, werken in beschermde omgeving.
 • Ondersteuning door therapeuten: logo, ergo, kine, psycho.

OV2 Fase 1

Wat?

 • Routine in leefruimte, nadruk op welzijn en sociale vaardigheden.
 • Individuele gesprekken met opvoed(st)ers.
 • Aanleren van huishoudelijke vaardigheden.

Voor wie?

 • Jongeren van 13-17 jaar met een matig mentale beperking en aanvullende problematieken (OV2).

Hoe?

 • Gestructureerde leefruimtes met een warm klimaat waarbij routine, voorspelbaarheid en continuïteit een rode leidraad zijn.
 • Onthaal, soeppauze en middagmaal gaan door in de leefruimte met nadruk op het creëren van een huiselijke sfeer waar de jongeren zich veilig en begrepen voelen. Dit gebeurt in groep.
 • We zetten in op individuele begeleiding zoals praktische (vb: huishouden, mobiliteit, …) en sociale (vb: relaties, seksualiteit, zelfbeeld…) vaardigheden.
 • Bevorderen van zinvolle vrijetijdsinvulling. Dit volgens de individuele nood en hulpvraag. 
 • Er wordt zoals steeds vertrokken vanuit de mogelijkheden en de krachten van de jongeren. 
 • Ondersteuning door therapeuten: logo, ergo, kine, psycho.

OV2 Fase 2

Wat?

 • Overgang naar zelfstandigheid.
 • Inzet op huishoudelijke vaardigheden.
 • Zelfverantwoordelijkheid.
 • Voorbereiding op stage met atelierwerk.

Voor wie?

 • OV2 jongeren (na 4-5 jaar fase 1).

Hoe?

 • Zelfstandig koken.
 • Samen nadenken over hun toekomstbeeld.
 • Begeleiding in traject naar stageplaats en individuele begeleiding.
 • Bevorderen van zinvolle vrijetijdsinvulling.
 • Veel individuele gesprekken: zelfbeeld, relaties/ vriendschappen.
 • Werken aan volwassen houding.
 • Ondersteuning door therapeuten: logo, ergo, kine, psycho.