Privacyverklaring vzw De Hoge Kouter

Vzw De Hoge Kouter hecht veel belang aan privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy verklaring willen we op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij doen om te waarborgen dat uw veiligheid wordt bewaakt.
Vzw De Hoge Kouter houdt zich aan alle wet- en regelgeving hierover, waaronder de Privacywet (1998) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Vzw De Hoge Kouter (409795207) is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle jongerengegevens.
Op De Hoge Kouter is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@dehogekouter.com.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Op De Hoge Kouter verwerken wij jongerengegevens voor de volgende doeleinden:
om een goede dienstverlening te bieden
voor de jongerenadministratie (bv. Facturatie)
voor de jongerenbegeleiding (bv. Medische gegevens)
om subsidiëring van de overheid te bekomen.

Jongerengegevens

Om jou in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Hoge Kouter is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:
identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren)
persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit)
privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email)
gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding)
aansluiting mutualiteit en gegevens Kinderbijslagfonds
schoolloopbaan
afbeeldingen (pasfoto voor intern administratief gebruik)
afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden).
Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim en verwerken gegevens enkel vanuit de doelstelling ‘begeleiding van jongeren’, dit houdt in dat gevoelige gegevens en gezondheidsgegevens enkel verwerkt worden indien de doelstelling van de begeleiding dit vereist.

Oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Hoge Kouter is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:
elementaire identificatiegegevens
gezinssamenstelling
privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email)
financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, onkosten, betalingen).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is een ontvanger van een deel van jouw gegevens. Dit in het kader van de subsidiëring
iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle opgesomde gegevens op te vragen
indien gevraagd kunnen politie(diensten) toegang krijgen tot administratieve gegevens en/of aanwezigheden, in het kader van een politioneel onderzoek (mits een verzoekschrift van de onderzoeksrechter)
bij inspectie is het mogelijk dat een zorginspecteur ook inzage krijgt tot bepaalde gegevens in het jongerendossier, in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.
We geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen gebruikersovereenkomst hebben afgesloten.

Voorwaarden

Vzw De Hoge Kouter valt voor de bepaling van de bewaartermijn van de persoonsgegevens onder de wettelijke verplichting i.f.v. de subsidiëring door de overheid, met name het VAPH.
De persoonsgegevens worden voor een termijn van 10 jaar bewaard, waarna ze verwijderd worden, zowel digitaal als op papier. In deze periode wordt er met de grootste zorgvuldigheid omgegaan met de persoonsgegevens.
Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.
Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid via privacy@dehogekouter.com

Uw rechten omtrent uw gegevens

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:
recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom de instelling die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de instelling van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de instelling, permanent en volledig verwijderd worden;
recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe instelling of andere werkgever, dan faciliteert de instelling dit (in de mate van het mogelijke);
recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.
Om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u te richten tot privacy@dehogekouter.com.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen privacyverklaring

Indien vzw de Hoge Kouter een wijziging aanbrengt in de privacyverklaring dan zal deze aangekondigd worden op de website.